..תפתושמ היישעב ןאפ
ןווגמ םכל םיעיצמ ונחנא
תודחוימ הריצי תואנדס לש
(תוגוזב םג) לושיב תנדס
םיבכוכו היגולורטסא תנדס
הקיזומ תנדס
םימחל תייפא תנדס
םירופיס ירפסמ תנדס
לוח תונומרא תנדס
תויגוזו הבהא תנדס
הקיטסימ תנדס
תורחא ןומה ןומה דועו
..ןאכ תואנדסה דומעל וסנכ

שוביג תואנדס תויווחו תומישמ םילויט תויצקרטא ישאר ךסמ רשק ורצ

,תויווח ,רגתא ,שונא יבאשמ ,ףיכ םוי ,שוביג םוי ,שוביג ימי :חתפמ תולימ,םילויט ,לויט ,חטש תואנדס ,רגתא םוי ,ףיכ ימי ,חטש ילויט ,חטש לויט,תויוח ,היוח ,היווח ,תויצקרטא ,םישפונ ,שפונ ,לויט ימי ,ץראב םילויט,םיעוריא תקפה ,הקפה ,םילויט ןוגרא ,לויט ןוגריא ,לויט םוי ,אנדסןוגרא ,הביסמ ןוגריא ,תוביסמ ,תיטסימ אנדס ,טייש ,תוביסמ ,הביסמ ,עוריאלויט ,הרבח ילויט ,ץראב לויט ,תוביסמ ןוגרא ,תוביסמ ןוגריא ,הביסמ,תדלוה ימי ,תדלוה םוי ,ירגתא טרופס ,טרופס ,היצקרטא ,םירגתא ,הרבחקראפ ,קראפ ,רוית ,ריית ,םיריית ,חטש רויס ,ךירדמ ,םיכירדמ ,הכרדה,לויט לולסמ ,םילולסמ ,לולסמ ,קוניפ ימי ,קוניפ םוי ,ףייכ םוי ,םילבחםילויט ,עבטב לויט ,עבט ,םינורטקרט ,ןורטקרט ,םינורוטקרט ,ןורוטקרט,שוביג תוליעפ ,לארשיב םילויט ,לארשיב תוריית ,לארשיב לויט ,לארשיב,םיסוס ,ריווא גזמ ,ריוא גזמ ,םיסוס לויט ,שוביג תומישמ ,תומישמ קחשמףיכ .ץראב תוריית ,ךרד הרומ ,ןודיח ,ןומטמ ,םיסוס לויט ,הביכר