תכל יביטימל ןאפ
רתוי וא םויל םיכורא םילויט
ההובג ישוק תמרב םילולסמל
ןיקת ינפוג רשוכ םיבייחמה
הניש יקשב חטשב הניל
. םילהואב וא
,המישנ ירצוע תישארב יפונ
םימה ןואש וא רבדמה תוולש
.ןדריל םיכפשנה םישעוג םילפמב
עבטב םייח ילעב לע תויפצת
םייממע אפרמ יחמצ
יבשות לע תודגאו םירופיס
.הקיתוהו השדחה לארשי ץראםידליו תוחפשמל ןאפ
םימיענו םילק חטש ילויט
םימ תומירז םע םילולסמל
לצ תנתונה היחמצו
םיליעפמ םיכירדמה לולסמ לכב
םידליהו םילייטמה תא
םיקחשמו הדיח יבתכב
ןובאט לע תותיפ םיניכמ
.הרודמ לעמ םיחמצ התו
תוארוה יפל םילעופ םיכירדמה
ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוח
חטבאמו שבוח שי לויט לכבו
. םירושיאהו םיחוטיבה לכ םע

שוביג תואנדס תויווחו תומישמ םילויט תויצקרטא ישאר ךסמ רשק ורצ

,תויווח ,רגתא ,שונא יבאשמ ,ףיכ םוי ,שוביג םוי ,שוביג ימי :חתפמ תולימ,םילויט ,לויט ,חטש תואנדס ,רגתא םוי ,ףיכ ימי ,חטש ילויט ,חטש לויט,תויוח ,היוח ,היווח ,תויצקרטא ,םישפונ ,שפונ ,לויט ימי ,ץראב םילויט,םיעוריא תקפה ,הקפה ,םילויט ןוגרא ,לויט ןוגריא ,לויט םוי ,אנדסןוגרא ,הביסמ ןוגריא ,תוביסמ ,תיטסימ אנדס ,טייש ,תוביסמ ,הביסמ ,עוריאלויט ,הרבח ילויט ,ץראב לויט ,תוביסמ ןוגרא ,תוביסמ ןוגריא ,הביסמ,תדלוה ימי ,תדלוה םוי ,ירגתא טרופס ,טרופס ,היצקרטא ,םירגתא ,הרבחקראפ ,קראפ ,רוית ,ריית ,םיריית ,חטש רויס ,ךירדמ ,םיכירדמ ,הכרדה,לויט לולסמ ,םילולסמ ,לולסמ ,קוניפ ימי ,קוניפ םוי ,ףייכ םוי ,םילבחםילויט ,עבטב לויט ,עבט ,םינורטקרט ,ןורטקרט ,םינורוטקרט ,ןורוטקרט,שוביג תוליעפ ,לארשיב םילויט ,לארשיב תוריית ,לארשיב לויט ,לארשיב,םיסוס ,ריווא גזמ ,ריוא גזמ ,םיסוס לויט ,שוביג תומישמ ,תומישמ קחשמףיכ .ץראב תוריית ,ךרד הרומ ,ןודיח ,ןומטמ ,םיסוס לויט ,הביכר