..תומישמו םיקחשמב ןאפ
ידכ ךות ךתיא םידבועש םישנאה תא ריכהל דומלל
ךות דומלל ,תוירוקמו תודחוימ תואנדסב תופתתשה
ובש תווצה וא התא ךיא ,ךמצע לע םירבד ךכ ידכ
םייתרגש אל םיבצמב םיגהנתמ ,דבוע התא
רשאכ םג תוטלחה לבקל ךיא דומלל ,םיעשעשמו
רהמל ךירצו ,ןהילע בושחל ןמז הברה ןיא
תומישמ יקחשמ ןווגמב םכתא ליעפנ ונחנא
.!!!ןאפב לכהו ,תוקיחצמו תועשעשמ
דוביאל ךלה אוהש רמוא םכלש פי'גה גהנ םא זא
הביס םוש ילב לגלגב ר'צנאפ שי םואתפ םא
םכל רמואו םכתא רצוע רטוש םואתפ םא
םיימשהמ תיללח תדרוי םא וא וירחא אבל
ונימאת לא ...םכתא םיפטוח םירזייחו
!!לכה תא וננכת ונחנא

שוביג תואנדס תויווחו תומישמ םילויט תויצקרטא ישאר ךסמ רשק ורצ

,תויווח ,רגתא ,שונא יבאשמ ,ףיכ םוי ,שוביג םוי ,שוביג ימי :חתפמ תולימ,םילויט ,לויט ,חטש תואנדס ,רגתא םוי ,ףיכ ימי ,חטש ילויט ,חטש לויט,תויוח ,היוח ,היווח ,תויצקרטא ,םישפונ ,שפונ ,לויט ימי ,ץראב םילויט,םיעוריא תקפה ,הקפה ,םילויט ןוגרא ,לויט ןוגריא ,לויט םוי ,אנדסןוגרא ,הביסמ ןוגריא ,תוביסמ ,תיטסימ אנדס ,טייש ,תוביסמ ,הביסמ ,עוריאלויט ,הרבח ילויט ,ץראב לויט ,תוביסמ ןוגרא ,תוביסמ ןוגריא ,הביסמ,תדלוה ימי ,תדלוה םוי ,ירגתא טרופס ,טרופס ,היצקרטא ,םירגתא ,הרבחקראפ ,קראפ ,רוית ,ריית ,םיריית ,חטש רויס ,ךירדמ ,םיכירדמ ,הכרדה,לויט לולסמ ,םילולסמ ,לולסמ ,קוניפ ימי ,קוניפ םוי ,ףייכ םוי ,םילבחםילויט ,עבטב לויט ,עבט ,םינורטקרט ,ןורטקרט ,םינורוטקרט ,ןורוטקרט,שוביג תוליעפ ,לארשיב םילויט ,לארשיב תוריית ,לארשיב לויט ,לארשיב,םיסוס ,ריווא גזמ ,ריוא גזמ ,םיסוס לויט ,שוביג תומישמ ,תומישמ קחשמףיכ .ץראב תוריית ,ךרד הרומ ,ןודיח ,ןומטמ ,םיסוס לויט ,הביכר